תקנון פעילות גולשים בעמוד אינסטגרם של "אלין כהן" – מותג תיקי SOL

 

1.            הגדרות

"החברה" או "גל אור פתרונות סולאריים בע"מ "

גל אור פתרונות סולאריים בע"מ, ח.פ. 515542058, מרחוב יחיאל דרזנר 17 פתח תקווה, מיקוד: 4926905 טלפון: 054-3227600; פקס 03-9211663

 

"העוזרת לחברה"

לידרס, ח.פ 515596922, הברזל 38, תל אביב, מיקוד 6971054, טלפון 054-7711196, פקס: 03-5330780

 

"המשתתף"

 

 

 

 

 

 

 

 

כל אדם אשר הינו אזרח ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין, אשר רשום כדין לרשת ה"אינסטגרם" בגיל 18 ומעלה ואשר עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה. על אף האמור לעיל, מובהר כי אדם שטרם מלאו לו שמונה עשרה (18) שנים במועד השתתפותו במבצע ("קטין"), יהא זכאי להשתתף במבצע בתנאי שניתן אישור בכתב לשביעות דעתה של החברה בדבר הסכמה להשתתפות הקטין במבצע בהתאם לתנאי התקנון, כשהוא חתום על-ידי אחד מהוריו (או על-ידי אפוטרופוס אחר) ("אישור אפוטרופוס"). החברה תהיה רשאית לדרוש את אישור האפוטרופס לפי שיקול דעתה לרבות כתנאי לקבלת הפרס בכלל זה חתימה על כל טופס הנדרש לצורך כך ע"פ התקנון ובכלל.

 

"דף המותג"

דף המותג המופיע ברשת החברתית "האינסטגרם" שכתובתו:

https://www.instagram.com/sol.smarter_than_others/

 

 

"פוסט נושא פרסים"

 

פוסט אשר יפורסם בעמוד הפרטי של אלין כהן, אשר דרכו ניתן, במהלך תקופת הפעילות (כהגדרת מונח זה להלן), להשתתף בפעילות ולזכות בפרס.

 

"תקופת הפעילות"

החל מיום א’ 6.1.19 בשעה 14:00 בצהריים ועד ליום ג’ 8.1.19 בשעה 12:00.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטלה ,מכל סיבה שהיא ובלבד שתודיע על סיומה/הארכה שלה בכל דרך סבירה.

 

"מועמדים לזכייה בפרס"

 

משתתפים אשר יעקבו אחרי דף המותג ויגיבו לפוסט בעמוד האינסטגרם הפרטי של אלין כהן, תגובה שמתארת את הסיבה למה הם הכי זקוקים לתיק סולרי של המותג המקודם.

 

"הפרס"

שתי התגובות הנבחרות יזכו בתיק סולרי לבחירה במתנה בתנאי שהזוכה עוקב אחרי דף המותג.

 

"זוכה"

 

זוכה שיעקוב אחרי דף המותג ויכתוב את התגובה עם הסיבה הכי מפורטת ורלוונטית למשימה.

 

 

 

"התקנון"

או "תקנון המבצע"

 

 

הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.

 

 

2.            כללי

2.1.            בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות באתר ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם החברה בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2.            תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין בדף המותג ב"אינסטגרם" ב-Bio של המותג ובBio של אלין כהן. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן שפורסם כאמור, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.

2.3.            לא ניתן לערער על תוצאות המבצע ו/או על כל עניין הנוגע אליהם, וקביעתה של החברה בעניין זה תהא סופית ומוחלטת ואין אחריה דבר.

2.4.            בתקנון המבצע השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

3.            ההשתתפות במבצע

3.1.            משתתפים במבצע הנם אלה אשר בתקופת הפעילות יגיבו בעמוד הפרטי של אלין כהן.

3.2.            ההשתתפות במבצע כפופה לאמור בתקנון זה ועל המשתתף לקרוא את התקנון ולהסכים לכל תנאיו, כל זאת לפני ביצוע ההשתתפות בפועל.

בתום תקופת הפעילות, תכריז החברה (על פי שיקולה) בעמוד האינטסגרם של אלין כהן מי המשתתפים שזכו בתיק של המותג.

יובהר ויודגש, כי בחירת המועמדים לזכייה על ידי החברה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור על ידי המשתתף.

4.            איתור הזוכים וקבלת הפרסים

4.1.            לאחר תום תקופת הפעילות, יוכרז בעמוד האינסטגרם של המותג, מי הם הזוכים על פי פרופיל האינסטגרם שדרכו השתתפו המועמדים לזכייה.

4.2.            החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם המועמדים לזכייה באמצעות פנייה לפרופיל האינסטגרם וזאת לפחות 3 פעמים ובפרק זמן שלא יפחת מ- 72 שעות (לא כולל שישי-שבת). הניסיונות ליצור קשר עם המועמדים לזכייה, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה. הניסיונות ייערכו במרווחים של שלוש שעות לפחות בין התקשרות להתקשרות.

4.3.            החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר למועמדים לזכייה הודעה בדבר בחירתם כמועמדים לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמדים לזכייה עצמם, מלבד הודעה פרטית לפרופיל שדרכו השתתפו בפעילות.

4.4.            ככל שלא אותרו המועמדים לזכייה ו/או נפסלו בגין אי עמידתם בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי מועמדותם לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה דיגיטאלית), ו/או כי אינו מעוניין לקבל את הפרס, ייפסל. מובהר כי מועמד לזכייה שנפסל לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא מהחברה.

 

5.            הפרס

2 תיקים של המותג SOL

 

5.1.            החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות הפרס לעיל ו/או את כמותו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עדכונים לעניין זה יפורסמו בדף המותג סול (כהגדרתו לעיל).

5.2.            יובהר, כי מועד אספקת הפרס בפועל, ייקבע על-ידי החברה ו/או מי מטעמה, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, ולרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת הפרס או כל חלק הימנו.

5.3.            יובהר, כי החברה אינה אחראית להובלת או לשליחת הפרס לזוכה מעבר להעמדת הפרס לרשות הלקוח במקום שתבחר.

5.4.            קבלת הפרס מותנית בחתימת הזוכה (ובמקרה של קטין – אפוטרופוס הקטין) על הצהרה כאמור בנספח א’ לתקנון שה ו/או כל הצהרה ו/או נוסח אחרים שתמצא החברה לנכון על מנת לוודא עמידת הזוכה בתנאי המבצע ו/או התקנון.

6.            פטור מאחריות

6.1.            המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה, מנהליהן, עובדיהן, ומי מט&#15#1506;מן, בכל הקשור והמתייחס למבצע, להשתתפות (או אי ההשתתפות) בו ו/או לזכייה בו. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

6.2.            ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, והחברה ו/או העוזרת לחברה לא תישאנה באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם המבצע.

 

6.3.            המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו כי מבצע זה, הנערך בהתאם לתקנון זה, משלב מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו במבצע וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרסים ו/או מלקבל את הפרסים, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או העוזרת לחברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם לרבות בין היתר כל תשלום, נזק, הוצאה וכיו"ב.

6.4.            החברה ו/או העוזרת לחברה אינן מתחייבות שהמבצע לא יופרע או יתקיים כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את המבצע טרם תום תקופת המבצע ו/או לבטל את המבצע כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת המבצע נסמך על רשת האינסטגרם שאינה בבעלות החברה, ואשר אינה חסינה מכל טעות או תקלה. החברה אינה מתחייבת כי המבצע יתנהל ללא תקלה, שגיאה, "נפילה" או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת רשת האינסטגרם כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור ו/או עקב השתתפות בפעילות ו/או במבצע.

6.5.            החברה לא תהייה אחראית על הפרס אשר יחולק כפרס במסגרת הפעילות. כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם הפרס תופנה אך-ורק לספק הפרס, ולא לחברה ו/או למי מטעמה.

6.6.            בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס ו/או לממש את הפרס, תהיה החברה ו/או העוזרת לחברה פטורות מאחריות.

6.7.            החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.

7.            הצהרות והתחייבויות המשתתף

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מתחייב כלפי החברה כי:

7.1.            במהלך השתתפותו במבצע לא יפר את הוראות תקנון "אינסטגרם" ו/או תקנון אחר כלשהו בקשר עם הפעילות ו/או עבורה ו/או השתתפות בה .

7.2.            התוכן שהעלה המשתתף הינו מקורי ו/או בבעלותו ו/או בבעלות בא כוחו.

7.3.            בחירת הזוכים בסיום תקופת הפעילות הנה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.

7.4.            יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.

7.5.            ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים או התכנים אשר נשלחו במסגרת הפעילות.

8.            שונות

8.1.            כל אחד מהמשתתפים מסכים לקבל על עצמו את כל הוראותיו, כל זאת לפני ביצוע ההשתתפות בפועל וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

8.2.            הזוכה מסכים ומאשר כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות ו/או התמונות והסרטים שהעלה לרשת האינסטגרם ובעזרתן השתתף בפעילות המבצע (כהגדרתו להן), אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו, באמצעי תקשורת, לרבות בטלוויזיה, בשילוט, בעיתונות, בדף המותג ובאתרי אינטרנט אחרים, וכי בעצם ההשתתפות במבצע מביע הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונותיו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.

8.3.            בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן מנעה מאדם מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות בפרס במסגרת הפעילות, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי לגובה עלות הגלישה באינטרנט על מנת להיכנס לאתר.

הפעילות אינה קשורה, ממומנת, נתמכת או מנוהלת על ידי אינסטגרם. כל המידע אשר יימסר על-ידי המשתתף יימסר לחברה ולעוזרת לחברה ו/או למי מטעמן, ולא לאינסטגרם. השימוש במידע שיימסר על ידי המשתתף יהיה לצורך המבצע וקידום מכירותיה של החברה בלבד. למשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אינסטגרם ו/או מי מטעמה בקשר עם מבצע זה.

8.4.            ההשתתפות בפעילות אסורה על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם של החברה והעוזרת לחברה.

8.5.            הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או העוזרת לחברה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיומה.


נספח א’- התחייבות הזוכה בפרס

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה, מאשר/ת ומתחייב/ת כי:

 

במסגרת פעילות – תיקי סול ואלין כהן הוכרזתי כזוכה בפרס:

 

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי קראתי את תקנון המבצע והנני מסכים לכל תנאיו ללא יוצא מן הכלל. כמו כן, אינני נמנה על אלה אשר אסורה השתתפותם במבצע לפי תנאי תקנון זה וזכותי לא הושגה תוך הפרת תקנון זה או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע"י הפרת הוראת דין.

 

אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי. הנני פוטר/ת את החברה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי או כל הנובע ממנה.

 

ידוע לי, כי עצם זכייתי ו/או התכנים שאיתם השתתפתי בפעילות עשויים להיות מפורסמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בשילוט, בטלוויזיה, בעיתונות ובאינטרנט, והנני מסכים ומאשר לחברה לפרסם את פרטיי האישיים, ותמונותיי וסרטוני ככל שתצולמנה, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה.

בכפוף להוראות כל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שייגרם לי, במישרין או בעקיפין, בעקבות קבלה ו/או שימוש בפרס, ולא תהיה לי ו/או למי מטעמי, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם האמור.

 

שם פרטי ומשפחה

 

מספר ת.ז.

 

תאריך לידה

 

כתובת מלאה (כולל יישוב)

 

טלפון + טלפון נייד

 

כתובת דואר אלקטרוני

 

חתימה

 

תאריך החתימה